تبلیغات
گروه مهندسی IT نئوهوش - سوالات جدید آرایه ها و رشته ها
درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
چهارشنبه 11 دی 1392
23:44
محمّد آمالی
در این پست نمونه سوالات جدید آرایه ها و رشته ها را مشاهده می کنید :

                                                  
   تمرینات مشترک متدها و رشته ها

1-متدی بنویسید که کلمه a و b را دریافت کرده و این دو کلمه را پشت سر هم چسبانده و آن را برگرداند.

2-متدی بنویسید که کلمه a و عدد صحیح x را دریافت کرده و اگر عدد  x بیشتر از تعداد حروف کلمه a بود، متد، مقدار false برگرداند ولی اگر عدد x کوچکتر یا مساوی تعداد حروف کلمه a بود، آنگاه x تا حرف اول کلمه a را در یک کلمه جدید نهاده و کلمه جدید را با out برگرداند و خود متد هم مقدار true برگرداند.

3-متدی بنویسید که کلمه a و دو عدد صحیح x و y را دریافت کند. اگر x یا y بزرگتر از تعداد حروف کلمه a بودند یا x از y بزرگتر بود مقدار false برگرداند وگرنه از حرف x ام تا حرف y ام کلمه a را در یک کلمه جدید قرار داده و کلمه جدید را با out برگرداند و خود متد هم مقدار true برگرداند.

4-متدی بنویسید که دو کلمه a و b را به صورت ref دریافت کند و عدد صحیح x را هم دریافت کرده و اگر عدد x بیشتر از تعداد حروف کلمه a یا b بود مقدار false را برگرداند وگرنه جای x تا حرف اول کلمه a را با x تا حرف اول کلمه b عوض کند و خود متد هم مقدار true برگرداند.

5-متدی بنویسید که جمله a را دریافت کند و اگر درون این جمله حداقل یک شماره تلفن قرار داشت، شماره تلفن را برگرداند وگرنه یک رشته تهی برگرداند. (اگر شماره تلفن در جمله قرار داشت یعنی حداقل هفت رقم متوالی در جمله قرار داشت.)

6-متدی بنویسید که دو کلمه a و b را دریافت کرده و اگر کلمه a و b عینا یکسان بودند true وگرنه false برگرداند.

7-متدی بنویسید که یک کلمه دریافت کند و اگر این کلمه یک عدد اعشاری بود عددش را در یک متغیر اعشاری قرار داده و با out برگرداند و خود متد هم true برگرداند وگرنه اگر این کلمه یک عدد اعشاری نبود مقدار false برگرداند.

8-متدی بنویسید که یک کلمه دریافت کند و اگر این کلمه یک عدد اعشاری بود مقلوب این عدد اعشاری را در یک متغیر اعشاری قرار داده و با out برگرداند و خود متد هم true برگرداند وگرنه اگر این کلمه یک عدد اعشاری نبود مقدار false برگرداند. (مقلوب عدد اعشاری 137.4523 برابر است با 3254.731)

9-متدی بنویسید که کلمه a و جمله b را دریافت کرده و اگر کلمه a در جمله b وجود داشت true برگرداند وگرنه false برگرداند.

10-متدی بنویسید که دو کلمه a و b را دریافت کرده و اگر این دو کلمه حداقل یک حرف مشترک داشتند true برگرداند وگرنه false برگرداند.

11-متدی بنویسید که دو کلمه a و b را دریافت کرده و حروف مشترک آنها را در یک کلمه جدید ریخته و برگرداند.

                                                           تمرینات آرایه ای از رشته ها 

12-متدی بنویسید که لیستی از اسامی دانشجویان را درون آرایه ای از رشته ها را دریافت کرده و اولین حرف نام تمامی دانشجویان را چاپ کند.

13-متدی بنویسید که لیستی از اسامی دانشجویان را درون آرایه ای از رشته ها دریافت کرده و آخرین حرف نام تمامی دانشجویان را چاپ کند.

14-متدی بنویسید که لیستی از اسامی دانشجویان را درون آرایه ای از رشته ها دریافت کرده و اسامی تمامی دانشجویان را برعکس چاپ کند. (برعکس چاپ کردن نام یک دانشجو یعنی از آخرین حرف تا اولین حرف نام وی را چاپ کنیم.)

15-متدی بنویسید که لیستی از اسامی دانشجویان را درون آرایه¬ای از رشته¬ها دریافت کرده و علاوه بر این آرایه، نام یک دانشجو را از کاربر دریافت کرده و برگرداند که چند دانشجو با این نام در کلاس وجود دارد؟

16-متدی بنویسید که لیستی از نام و نام خانوادگی دانشجویان یک کلاس را درون آرایه ای از رشته ها دریافت کرده و تنها نام دانشجویان کلاس را چاپ کند نه نام خانوادگیشان.

17-متدی بنویسید که لیستی از نام و نام خانوادگی دانشجویان یک کلاس را درون آرایه ای از رشته ها دریافت کرده و تنها نام دانشجویان کلاس را جدا کرده و در یک آرایه دیگر از رشته ها قرار داده و این آرایه را برگرداند. (توجه کنید که برنامه باید تنها نام دانشجویان را جدا کند نه نام خانوادگیشان.)

18-متدی بنویسید که لیستی از نام و نام خانوادگی دانشجویان یک کلاس را درون آرایه ای از رشته ها دریافت کرده و تنها نام خانوادگی دانشجویان کلاس را چاپ کند نه نام آنها را.

19-متدی بنویسید که لیستی از نام و نام خانوادگی دانشجویان یک کلاس را درون آرایه ای از رشته ها دریافت کرده و آرایه ای جدید از رشته ها ایجاد کرده و در آن هر دانشجو را به ترتیب نام خانوادگی و سپس نام در آن ذخیره کند و سپس این آرایه را برگرداند.

20-متدی بنویسید که لیستی از جملات را دریافت کرده و تعداد کلمات هر جمله را شمرده و آنها را در یک آرایه دیگر قرار داده و برگرداند.

21-متدی بنویسید که یک جمله و یک کلمه را دریافت کرده و اگر این کلمه در جمله وجود داشت true وگرنه false برگرداند.