تبلیغات
گروه مهندسی IT نئوهوش - برنامه محاسبه سطح زیر نمودار y=x
درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
پنجشنبه 5 دی 1392
23:24
دانوش پیچگاه
ساده ترین نمودار بعد از عدد ثابت، y=x هست که میشه با روش انتگرال سطح زیرش را محاسبه نمود؛ برای اینکار در ادامه مطلب مطالبی نوشته شده است که می بایست بخوانید.
برای نوشتن برنامه مورد نظر می بایست انتگرال y=x را بدست آورده و نوع معین آنرا بسازیم تا مقدار معینی از سطح زیر نمودار را حساب کند. انتگرال نمودار یادشده برابر است با y=(a/2)*x2 در نتیجه برنامه ای می نویسیم که از این انتگرال دو بار استفاده می کند. بار نخست برای گرفتن x1 و بار دوم برای X2 که اینگونه دو انتگرال داریم که اگر از هم کم شوند؛ انتگرال معین بین X1 و X2 بدست می آید:
#include<iostream.h>        فراخوانی تابع ورودی خروجی
#include<conio.h>             فراخوانی تابع پاک کننده صفحه
#include<math.h>             فراخوانی توابع ریاضی مانند قدرمطلق

float intgrt (int a, int x)       تابع ایجاد انتگرال یاد شده که البته خروجی اعشاری هم دارد
{

int y=(a/2)*pow(x,2);

return y;

}


void main()

{

int x1,x2,a;

cin>>x1>>x2>>a;           A شیب نمودار برابر است با

cout<<fabs(intgrt (a,x1)-intgrt (a,x2)); دو تابع را پس از محاسبه کم کرده و حاصل را نشان میدهد

getch();
}