درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
چهارشنبه 6 آذر 1392
01:03
دانوش پیچگاه
درود! نسخه ویژه خودم از بازی ساده شده موش و گربه رو برای دانلود گذاشتم.
در ادامه مطلب لینک دانلودش موجود است.
               /* In the name of God */
#include<iostream.h>             //Includes whatever! CODE BY D4N005H.
#include<stdlib.h>               //PRESS "Q" NOT "q" TO EXIT THE GAME!
#include<conio.h>                //PRESS CTRL+F9 TO RUN! www.InfTek.TK
#include<dos.h>
                  #include<graphics.h>
                #include<math.h>
int main()
{
 clrscr();                       //   Clears Sceen! .
 int p=0, P=5;
 for (;p<P;++p)
  {
  cout<<"                              Now Loading....";
  delay(500);
  clrscr();
  delay(250);
  }
 cout<<"           CODE 100% BY DANOOSH PICHGAH Visit InfTek.TK for more!";
 delay(1957);
 clrscr();
 sound(200);
 delay(200);
 sound(900);
 delay(194);
 nosound();
 clrscr();
 int m=0,n=0;             //گرافیک را فعال کند
 initgraph(&m,&n,"");
 int U=1, V=1, u=49, v=49;
 int x=25,y=25,r=20;
 char k,w,s,a,d,Q,q;         //کلید های کنترل دایره متحرک
 setcolor(12);                   //رنگ آمیزی
  int xx=0,xxx=550,yy=0,yyy=0;
 for(int i=0; i<12; i++)         //.خطوط را ایجاد کند- مقصود همان جدول می باشد
  {
  line(xx, yy, xxx, yyy);
  line(yy, xx, yyy, xxx);
  yy=yy+50;
  yyy=yyy+50;
  }
 setfillstyle(2,4);            //رنگ قرمز
 floodfill(90,120,12);

 setfillstyle(11,4);
 floodfill(572,475,12);
 setfillstyle(7,2);
 floodfill(520,428,12);
 for (;;)                       //کد کلید ها
  {
  k=getch();
  if(k=='Q') {sound(1200); delay(200); clrscr(); nosound(); sound(500); delay(120); nosound(); sound(900); delay(89); nosound(); break;}
    if(k=='s')             //صدای خارج شدن و... که فرکانس های آن را درون پرانتز می نویسیم
    {
     if ((y+50>100)&&(y+50<150)&&(x>50)&&(x<100))
      {
      circle(x,y,r);
      sound(100);
      delay(50);
      nosound();
      }
     else
      {
    setfillstyle(1,0);     //دایره را با رنگ سیاه پاک می کند
    floodfill(u,v,12);     //.رنگ سیاه را تا زمانی که به خطوط صورتی می رسد؛می پاشد
    y=y+50;                //حرکت دادن دایره
    v=v+50;
    setcolor(15);
    circle(x,y,r);
    sound(100);
    delay(25);
    nosound();
    } }
    if(k=='w')
    {
     if ((y-50>100)&&(y-50<150)&&(x>50)&&(x<100))
      {
      circle(x,y,r);
      sound(100);
      delay(50);
      nosound();
      }
     else
      {
     setfillstyle(1,0);
     floodfill(u,v,12);
     y=y-50;
     v=v-50;
     setcolor(15);
     circle(x,y,r);
    sound(120);
    delay(25);
    nosound();
      }
    }
    if(k=='a')
    {
     if ((y>100)&&(y<150)&&(x-50>50)&&(x-50<100))
      {
      circle(x,y,r);
      sound(100);
      delay(50);
      nosound();
      }
     else
      {
     setfillstyle(1,0);
     floodfill(u,v,12);
     x=x-50;
     u=u-50;
     setcolor(15);
     circle(x,y,r);
    sound(140);
    delay(25);
    nosound();
      }
    }
    if (k=='d')
    {
     if ((y>100)&&(y<150)&&(x+50>50)&&(x+50<100))
      {
      circle(x,y,r);
      sound(100);
      delay(50);
      nosound();
      }
     else
      {
     setfillstyle(1,0);
     floodfill(u,v,12);
     x=x+50;
     u=u+50;
     setcolor(15);
     circle(x,y,r);
    sound(192);
    delay(25);
    nosound();
      }
     if ((y>400)&&(x>450))
     {
     sound(900);
     delay(190);
     sound(250);
     delay(200);
     nosound();
     break;
    }}
  }
 getch();
 return 0;                         //WWW.INFTEK.TK
}